Privacy Policy & Cookie Policy 

Marc Vandael (verder “wij”, “webgevel” of “we”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. De verantwoordelijke voor de verwerking is Marc Vandael, Kapelstraat 17, 3900 Overpelt, Ondernemingsnummer BE 663.851.172 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met info@webgevel.be.  

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt webgevel gegevens? 

Webgevel verzamelt en verwerkt gegevens wanneer u als klant of potentiële klant een beroep op ons doet voor een opdracht (websites, drukwerk, enz.) en wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt.  

Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.  

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken vanfacturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”. 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onzeactiviteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteitenomschrijven we als “communicatie” of “public relations”. 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt webgevel? 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van  partijen waar u mee samenwerkt. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstige opdracht. Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de opdrachten goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type opdracht. 

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. 

Op onze website registreren wij ook up IP-adres. Dit is onder andere nodig om onze (en uw) gegevens te beschermen. Zonder kan onze firewall op de website niet functioneren. IP-adressen kunnen op een zwarte lijst gezet worden indien daar aanleiding toe is. We gebruiken ook Google Analytics. Meer uitleg hierover kan u terugvinden in onze Cookie Policy. De cookie van Google Analytics gaat jouw informatie (inclusief IP-adres) overbrengen naar de servers van Google in de VS. Google beveiligt je gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus je privacy. 

Hoe verzamelt webgevel uw gegevens? 

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult.Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers die meewerken aan onze opdrachten en die we bekomen van de leveranciers zelf. 

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kanvinden op onze cookiepolicy 

Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. 

We houden uw gegevens bij zolang als het nodig is om een opdracht of contract uit te voeren, of om aan de wetgeving (boekhouding) te voldoen. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door webgevel? 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht of het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking“boekhouding”. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.  

Worden de gegevens meegedeeld aan derden? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations. 

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers /leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen.  

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten. 

Het gebruik van cookies (Cookie Policy) 

Naast ons bovenstaande privacy beleid willen we je zo transparant mogelijk informeren over het gebruik van cookies. Als u onze website bezoekt kan deze kleine tekstbestandjes (cookies) opslaan op uw computer. Die laten ons toe om onder andere te analyseren hoe u onze site gebruikt en waar we kunnen verbeteren. Je kan deze cookies altijd uitschakelen en verwijderen, dat kan via de instellingen van je internet browser. 

Google analytics 

De Google Analytics cookie gaat gegevens over jouw bezoek (tijd, browser, ip-adres,…) overbrengen naar de servers van Google in de VS. Google beveiligt je gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus je privacy.Deze gegevens worden  anoniem gebruikt worden.  

Uw rechten 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@webgevel.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.  

Voor de volledigheid, volgens de geldende wetgeving heeft u de volgende rechten: 

  • Recht van inzage en kopie; 
  • Recht van aanpassing of rectificatie; 
  • Recht van gegevensuitwissing; 
  • Recht op beperking van verwerking; 
  • Recht van bezwaar; 
  • Recht op overdraagbaarheid. 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Webgevel uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. 

Wijzigingen 

Webgevel behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.
Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld